Back

1ο Δελτίο Τύπου

1ο Δελτίο Τύπου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το έργο με τίτλο “Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ”, και με ακρωνύμιο AUTHENTIC-OLIVE-NETείναι συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 με συνολικό προϋπολογισμό 875.000,00 ευρώ.

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ως επικεφαλής του έργου θα καθοδηγεί τους υπόλοιπους εταίρους του έργου, οι οποίοι είναι: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ, ο Γεωργική Συνεταιριστική Εταιρεία Assoproli στο Μπάρι Ιταλίας και το Επιμελητήριο της Φότζια. Σκοπός του έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET” είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Καινοτομίας στον τομέα της ελιάς προκειμένου να αναπτυχθούν και να προσφερθούν στις τοπικές εταιρείες ελαιολάδου καινοτόμες και παγκόσμιες μέθοδοι πιστοποίησης, εργαλεία, δομές και υπηρεσίες πιστοποίησης γνησιότητας. Αναλυτικά, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών δομών και διαδικασιών για την πιστοποίηση της γνησιότητας των προϊόντων ελιάς στην περιοχή του προγράμματος. Επιπλέον, το έργο συμβάλλει στην προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας – δικτύωση επιχειρήσεων στον τομέα της ελιάς, τα Επιμελητήρια,

Ερευνητικά Ινστιτούτα και Περιφερειακές αρμόδιες αρχές. Τέλος, στοχεύει στην υλοποίηση καινοτόμων εργαλείων ICT για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των εταιρειών του ελαιοκομικού τομέα.

Το έργο θα διαρκέσει 24 μήνες, από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

 1. Δημιουργία πλατφόρμας με τα δεδομένα φυσικοχημικών αναλύσεων των δειγμάτων,
 2. Υποστήριξη 50 ΜΜΕ για την εφαρμογή του αναπτυγμένου συστήματος πιστοποίησης γνησιότητας
 3. Ένα μητρώο πιστοποιημένων αυθεντικών προϊόντων ελαιολάδου και παραγωγών,
 4. Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 50 ΜΜΕ του ελαιοκομικού τομέα, δυο (2) Τοπικών Επιμελητηρίων, ενός (1) Ερευνητικού Κέντρου, μίας (1) Ένωσης Ελαιών υψηλής τεχνολογίας και μίας (1) Περιφερειακής Δημόσιας Αρχής και αύξησης της διασυνοριακής δυναμικότητας δικτύωσης και συνεργασίας
 5. 50 ΜΜΕ του ελαιοκομικού τομέα θα γνωρίζουν την έρευνα και την καινοτομία
 6. 50 μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων θα συνεργαστούν ενεργά με ερευνητικά ιδρύματα
 7. 50 μικρομεσαίες επιχειρήσεις τροφίμων θα έχουν πρόσβαση σε εξωτερικές πηγές πληροφοριών τεχνογνωσίας και τεχνολογίας
 8. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, με τη βελτίωση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των παραγωγών ελαιολάδου, του σχετικού προσωπικού των Επιμελητηρίων, των Συνομοσπονδιών / Συνεταιρισμών και των Τοπικών Αρχών.

Ομάδες Στόχου:

Βραχυπρόθεσμα

 • Οργανισμοί εκπροσώπησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον τομέα του ελαιολάδου
 • Παραγωγοί ελαιολάδου
 • Περιφερειακές Δημόσιες Αρχές
 • Οι αγρότες
 • Καταναλωτές
 • Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Φορείς πιστοποίησης

Μακροπρόθεσμα

 • Το ευρύ κοινό
 • Συσπείρωση με άλλους συναφείς τομείς
 • Επιστήμονες / ερευνητές στους τομείς του τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής
 • Εθνικά Υπουργεία
 • Διευθύνσεις / υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “AUTHENTIC-OLIVE-NET – Πιστοποίηση της Αυθεντικότητας και Ανάπτυξη Δικτύου Προώθησης των ελαιοκομικών προϊόντων της κοινής διασυνοριακής περιοχής ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ”, συγχρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Ιουνίου 2019 στην έδρα του Επιμελητηρίου Πρέβεζας, στην Πρέβεζα.

Στην εναρκτήρια συνάντηση παρευρέθηκαν όλοι οι εταίροι καθώς και η κ. Χρύσα Νίκου, στέλεχος του Info Point της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία από τα Ιωάννινα και ο κ. Francesco Cuddemi στέλεχος της Κοινής Γραμματείας του Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία από την Ιταλία με διοικητικό και νομικό προφίλ ο οποίος αρχικά τόνισε την σπουδαιότητα του έργου “AUTHENTIC OLIVE-NET” για την περιφερειακή ανάπτυξη ολόκληρης της κοινής διασυνοριακής περιοχής. Επίσης ο κ. Cuddemi παρουσίασε εν συντομία τους κύριους νομικούς, διοικητικούς, και διαχειριστικούς κανόνες και τις διαδικασίες του προγράμματος Interreg V-A Greece-Italy.

Ο κ. Παναγιώτης Κάτσαρης, από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ, Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος, παρουσίασε αρχικά τον οργανισμό. Στη συνέχεια, ανέλυσε το Πακέτο Εργασίας 3 του έργου: «Εργαλεία πιστοποίησης και διαδικασίες

γνησιότητας». Συγκεκριμένα παρουσίασε τα εργαλεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Επίσης, αναφέρθηκε στην εξέλιξη του προτύπου πιστοποίησης αυθεντικότητας των προϊόντων ελαιολάδου και τα εργαλεία κατάρτισης που θα χρησιμοποιηθούν.

Η κ. Angela Abrescia, από το ASSOPROLI, παρουσίασε αρχικά τον οργανισμό και τις δραστηριότητες του. Παρουσίασε επίσης τις προτάσεις τους όσον αφορά το Πακέτο Εργασίας 4 «Πλατφόρμα ηλεκτρονικής δικτύωσης και Πλατφόρμα ηλεκτρονικής προώθησης» οι οποίες θα δημιουργηθούν και θα προωθήσουν το «Καλάθι αυθεντικών προϊόντων ελιάς» στους τελικούς πελάτες.

Η κ. Δέσποινα Καρασούλου, από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τα τοπικά προϊόντα της Περιφέρειας και τόνισε τη χρησιμότητα του γεωργικού τομέα. Επίσης, αναφέρθηκε στο Πακέτο Εργασίας 5 «Αuthentic-olive-net δίκτυο» και στο Πακέτο Εργασίας 6 «Δραστηριότητες εκτός της επιλέξιμης περιοχής».

Ο κ. Giuseppe Longo, από το Επιμελητήριο της Φότζια παρουσίασε την τοποθεσία της Φότζια, την οικονομία και τα επιτεύγματα τους. Επιπλέον, ενημέρωσε τους εταίρους για την εξειδίκευσή τους. Τέλος, παρουσίασε τα τοπικά προϊόντα τους καθώς και τους τύπους αυτών.

Η εναρκτήρια συνάντηση συνεχίστηκε με τις παρουσιάσεις του Επιμελητηρίου Πρέβεζας βασισμένες στις πολλαπλές πτυχές του έργου:

 1. Λεπτομερής παρουσίαση του Έργου
 2. Θέματα επικοινωνίας
 3. Διαχειριστικές πτυχές
 4. Προϋπολογισμός και δημοσιονομικές πτυχές

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας είναι ένας Δημόσιος Φορέας ο οποίος ιδρύθηκε το 1994. Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, των βιοτεχνιών και των επαγγελματιών στο Νομό Πρέβεζας. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας λειτουργεί το τοπικό μητρώο επιχειρήσεων, αποτελούμενο από 15.000 μέλη, από τα οποία, τα περισσότερα είναι ΜΜΕ. Επιτηρείται αλλά δεν επιδοτείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από τρεις Περιφερειακές Μονάδες: Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία.

Ο αγροτικός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία) είναι ένας από τους σημαντικότερους και βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής.

Οι ελιές, το ελαιόλαδο, τα διάφορα λαχανικά (κυρίως φράουλες που εξάγονται), τα γαλακτοκομικά προϊόντα όπως η φέτα, το μέλι, τα κρασιά και πολλά άλλα παραδοσιακά προϊόντα είναι απλώς μια γεύση των θησαυρών που προσφέρει η Δυτική Ελλάδα.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Γεωργίας “ΔΗΜΗΤΡΑ” είναι το Ινστιτούτο Γεωργικής Έρευνας στην Ελλάδα με μεγάλη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα. Στοχεύει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της γεωργίας, στη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, στην πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων, στις καλές γεωργικές πρακτικές. Η κύρια αποστολή του είναι η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο σχεδιασμό και στη στήριξη της εφαρμογής πολιτικής στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Το Assoproli είναι μια οργάνωση παραγωγών στην Ιταλία που διαθέτει 16.700 παραγωγούς ελιών, 14 συνεταιριστικά ελαιοτριβεία, 1 χημικό εργαστήριο (iso 17025), 1 γκρουπ γευσιγνωσίας (iso 17025), 10 γεωπόνους, 1 έδρα στο Μπάρι, 1 επιχειρησιακό αρχηγείο στην Άντρια και 1 αίθουσα συνεδριάσεων που βρίσκεται στην Άντρια.

Το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια είναι ένα ανεξάρτητο δημόσιο όργανο που υποστηρίζει και προωθεί το γενικό συμφέρον των εταιρειών. Βοηθά και ενθαρρύνει τον επιχειρηματικό σχηματισμό, προσφέρει όφελος, πιστωτικά κίνητρα και επιχειρηματική χρηματοδότηση, καινοτομία και μεταφορά τεχνολογίας, προώθηση και διάδοση της ανάπτυξης υποδομών προστασίας του περιβάλλοντος ηλεκτρονικού εμπορίου και αξιοποίηση των πόρων της περιοχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (Ε.Π.Τ.Α.) και από Εθνικά Ταμεία της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις του δημιουργού. οι αρχές του προγράμματος Interreg Europe δεν είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές.

Anastasios Giannaros

MSc Data Driven Computing & Decision Making

Enthusiastic person with a solid experience in programming, always curious about technology advancements and innovation, and dedicated in creating value for users, customers and society. Willing to engage into new opportunities in collaborative environments and eager to contribute to various projects and challenges.
Anastasios is currently doing his MSc in Data Driven Computing & Decision Making at the University of Patras. Through his MSc, he wants to facilitate our societies leverage innovative technologies.